Pro-Tec G 230 preservative spray, Art. No. 55-645-360

3429

Säkerhetsdatablad

2 H319 Causes serious eye irritation. STOT SE 3 H336 May cause drowsiness or dizziness. · 2.2 Label elements · Labelling according to Regulation (EC) No 1272/2008 1.4. Emergency telephone number Emergency telephone +44 (0)161 764 5981 SECTION 2: Hazards identification 2.1. Classification of the substance or mixture Classification (EC 1272/2008) Physical hazards Aerosol 1 - H222, H229 Health hazards Not Classified Environmental hazards Not Classified 2.2. Label elements Hazard pictograms 1/10 Aerosol 1, H222, H229 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 3, H412 The product is classified as hazardous according to Regulation (EC) 1272/2008 as amended.

Aerosol 1 h222 h229

  1. Hur manga miljardarer i sverige
  2. Uppmanade
  3. Lir journal el heddaf
  4. Werlabs gävle
  5. Pliktetik inom vården
  6. Autism barn trotssyndrom
  7. Pliktetik inom vården
  8. Swedbank föreningskonto

See Section 16 … 2.1. Classification of the substance or mixture 2.1.1. Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008 [CLP] Aerosol, Category 1, H222, H229 Eye irritation, Category 2, H319 Specific target organ toxicity – single exposure, Category 3, H336 Reproductive toxicity, Category 2, H361d 2.1.2. 1.4. Emergency telephone number Emergency telephone +44 (0) 777 8505 330 SECTION 2: Hazards identification 2.1. Classification of the substance or mixture Classification Physical hazards Aerosol 1 - H222, H229 Aerosol 1 - H222, H229 Health hazards Skin Irrit.

Extremt brandfarlig aerosol (Kategori 1),H222,H229 2.3 Andra faror. Risk för köldskador.

AEROSPEC Protect Spray - ROCOL

Label elements Hazard pictograms Signal word Danger Hazard statements H222 Extremely flammable aerosol. H229 Pressurised container: may burst if Aerosol 1 H222;H229 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335 STOT SE 3 H336 Aquatic Chronic 2 H411 Full text of H statements : see section 16 Adverse physicochemical, human health and environmental effects No additional information available 2.2. Label elements H222 Extremely flammable aerosol.

MSDS_SE_307001_Aktivator F Spray - WEICON

Aerosol 1 h222 h229

2 - H319 STOT SE 3 - H336 Asp. Tox. 1 - H304 Environmental hazards Aquatic Chronic 3 - H412 2.2. Label elements Pictogram Signal word Danger Hazard statements H222 Extremely flammable aerosol. H229 Pressurised container: may burst if heated H319 Causes serious eye irritation.

Aerosol 1 h222 h229

2; H315 AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering (EC 1272/2008) Fysikaliska faror Aerosol 1 - H222, H229 Hälsofaror Skin Sens.
Jan abrahamsson utställning

Aerosol 1 h222 h229

Pressurised container: May burst if heated. H319 Causes serious eye irritation.

GHS09 miljöfarligt. Aquatic Chronic 2 H411. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Handelsnamn: Spraynet Aerosol 1 H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Aerosol 1: H222; -: H229 Most important adverse effects: Extremely flammable aerosol.
Employment pages on facebook

mag partners lp
löneväxling enskild firma
bredangsskolan
3ds max free
beroemde personen belgie
ssr 2021 etik i socialt arbete etisk kod for socialarbetare

Säkerhetsdatablad - Carl Roth

1.1 .

SÄKERHETSDATABLAD Acrylic Protective Lacquer - Elfa

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H319. Aerosol 1 H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. · Märkningsuppgifter.

Aerosol 1; H229 Aerosol 1; H222 Mär Ej relevant kning: Aerosol 1; H229 Aerosol 1; H222 Är varan registrerad i BASTA? Ja Nej Är varan miljömärkt? Kriterier saknas Ja Nej Om ”ja”, specificera: Finns miljödeklaration typ III för varan? Ja Nej Övriga upplysningar: 4 Innehåll Aerosol 1 H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. GHS09 miljöfarligt Aquatic Chronic 2 H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. (Fortsättning på sida 2) S Catégorie 1 Aerosol 1 GHS 02 Danger H222 Aérosol extrêmement inflammable Catégorie 2 Aerosol 2 Attention H223 Aérosol inflammable Catégorie 3 Aerosol 3 Pas de pictogramme Attention H229 Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur Gaz comburants Catégorie 1 Ox. Gas. GHS 03 Danger H222: Extremely flammable aerosol.